*English Follows*

Wszyscy chetni z Team Kanada zeby byli w uniforms i spotkamy się tam.

KOMUNIKAT KONGRESU POLONII KANADYJSKIEJ

Szanowni Państwo! Droga Polonio!
Kongres Polonii Kanadyjskiej zaprasza całą Polonię na wspólną Paradę z okazji 231
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Parada odbędzie się w Toronto w
niedzielę, 8 maja 2022 r. Początek o godz. 12:00. To wyjątkowe polonijne
wydarzenie, będące częścią obchodów Polish Heritage Month w Ontario
rozpoczniemy wciągnięciem flagi Polski na maszt przed Toronto City Hall na
Nathan Philip Square. Bezpośrednio po tej ceremonii Parada przejdzie ulicami:
Queen St., University Ave., Queens Park Cres E., Wellesley Street, powrót do
University Ave., Queen St. i zakończy się pod City Hall.

KPK zaprasza organizacje polonijne, szkoły, harcerstwo, zespoły ludowe, biznesy
oraz całą Polonię do aktywnego udziału w tym wydarzeniu. Celem Parady jest
propagowanie polskiej historii, kultury oraz tradycji. Parada będzie doskona łą
okazją do pokazania się w środowisku kanadyjskim, szczególnie teraz, kiedy Polska
jest na ustach całego świata.

Zapraszamy Polonię do wspólnego uczczenia tego historycznego wydarzenia!
Będąc jednością stanowimy siłę – z doświadczeniem przodków ku nowym
pokoleniom. Mamy nadzieję, że nasza Parada nie tylko będzie lustrem nas samych,
naszego dziedzictwa oraz naszej kreatywności, ale przede wszystkim naszego
wspólnego jutra.

OBCHODY ROCZNICY KONSTYTUCJI 3 MAJA
Toronto, 8 maja 2022 r

12:00 – Ceremonia podniesienia flagi Polski przed City Hall w Toronto
• Powitanie uczestników ceremonii
• Odśpiewa nie hymnów i podniesienie f lagi Polski
• Przedstawienie gości honorowych
• Przemów ienie Prezesa KPK Janusza Tomczaka
• Przemów ienia przedstaw icieli RP
• Przemów ienia przedstaw icieli rządu federalnego prowincjonalnego i miejskiego
• Zakończenie ceremonii podniesienia flagi

12:30 – przejście na plac przed City Hall 12:40 – Przemarsz Parady – kolejność

 1. Prowadzący Paradę
 2. Poczty sztandarowe
 3. ZHP- werble
 4. Baner Parady
 5. Gośc ie honorowi
 6. ZHP
 7. Szkoły polonijn e
 8. Zespoły ludow e
 9. Okręgi KPK
 10. Organiza cje polonijn e
 11. Polonia

  14:00 – Zakończenie Parady

Everyone from Team Canada interested in participating in this parade is asked to wear their TK uniforms and we will meet at the event.

ANNOUNCEMENT FROM THE CANADIAN POLISH CONGRESS

Ladies and Gentlemen! Dear Polonia!
The Canadian Polish Congress invites the entire Polish community to a joint Parade on the occasion of the 231st anniversary of the adoption of the May 3rd Constitution. The parade will take place in Toronto on Sunday, May 8, 2022. Starts at 12:00. This unique Polish community event, which is part of the celebration of Polish Heritage Month in Ontario, will begin with raising the flag of Poland on the mast in front of Toronto City Hall at Nathan Philip Square. Immediately after this ceremony, the Parade will pass through: Queen St., University Ave., Queens Park Cres E., Wellesley Street, returning to University Ave., Queen St. and will end in front of City Hall.

KPK invites Polish community organizations, schools, scouting, folk groups, businesses, and the entire Polish community to actively participate in this event. The purpose of the Parade is to promote Polish history, culture and tradition. The parade will be an excellent opportunity to show off in the Canadian environment, especially now, when Poland is on the lips of the whole world.

We invite the Polish community to celebrate this historic event together!
Being one, we are strength – with the experience of ancestors towards new and generations. We hope that our Parade will not only be a mirror of ourselves, of our heritage and creativity, but most of all of our common tomorrow.

CELEBRATION OF THE ANNIVERSARY OF THE CONSTITUTION MAY 3
Toronto, May 8, 2022

12:00 – The ceremony of raising the Polish flag in front of the City Hall in Toronto
• Welcoming the participants of the ceremony
• Singing hymns and raising the profile of Poland
• Presentation of honorary guests
• Speech of the President of the NCP, Janusz Tomczak
• Speeches of the representatives of the Republic of Poland
• Speeches of the representatives of the provincial and municipal federal government
• End of the ceremony raise the flag

12:30 – walk to the square in front of City Hall 12:40 – Parade march – order

 1. 2nd Parade Hosts. Flagship Posts
 2. ZHP- werble
 3. Parade banner
 4. Honorary guests
 5. ZHP
 6. Polish schools
 7. Folk groups
 8. KPK districts
 9. Polish organizations
 10. Polish diaspora

  14:00 – End of the Parade